VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Cestovní smlouva

Obsah:

*cestovní smlouva je smlouva mezi cestovní kanceláří Kompas Tour (dále jen CK) a zákazníkem, její obsah je vymezen ustanoveními § 852 písmeny b), c) Občan- ského zákoníku

*cestovní smlouvu vyhotoví cestovní kancelář

Změny smlouvy:

*zákazník může změnit písemným oznámením - zákazníka či účastníka zájezdu s tím, že nový zákazník písemně prohlásí, že s "Cestovní smlouvou" souhlasí a je ochoten uhradit případné nedoplatky ze strany zákazníka

*zákazník je povinen uhradit za každou změnu účastníka zájezdu 200,- Kč. *změna zákazníka se řídí ustanovením §852 písmene f) Občanského zákoníku

Platební podmínky

Při podpisu "Cestovní smlouvy" zaplatí zákazník zálohu ve výši 50% na osobu a doplatek dohodnuté ceny v "Cestovní smlouvě" nejpozději 31 dnů před termínem realizace zájezdu

Cena zájezdu

Cenou zájezdu se rozumí dohodnutá cena uvedená v "Cestovní smlouvě".

CK je oprávněna nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a toto oznámit zákazníkovi taktéž nejpozději 21 dní před realizací zájezdu v případě:

1. zvýši-li se cena za dopravu včetně ceny pohonných hmot a poplatků s dopravou přímo spojených

2. zvýši-li se směnný kurz české koruny v průměru o více než 10%. Datum kalkula- ce ceny je uveden v ceníku a při porovnání kurzu české koruny je platný kurzovní lístek vydaný k tomuto datu V uvedených případech nedochází ke změně "Cestov- ní smlouvy". Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.

Práva a povinnosti zákazníka

1./ povinnosti zákazníka:

*uzavře-li zákazník "Cestovní smlouvu" s CK je povinnen uhradit dohodnutou cenu (viz. dohodnuté platební podmínky) prokazatelným způsobem

*akceptovat případné zvýšení ceny zájezdu pouze ve vymezených případech (viz. platební podmínky), řádně doložených CK

*poskytnou CK součinnost potřebnou řádnému zajištění poskytovaných služeb (sdělit CK potřebné údaje k uzavření "Cestovní smlouvy", převzít od CK potřebné doklady k zajištění poskytovaných služeb, dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu a mít u sebe všechny potřebné platné doklady dle cestovních pokynů CK, dbát pokynů delegát, a další dle pokynů pracovníků CK

*zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit a nebo poškodit ostatní účastníky zájezdu

*uhradit všechny případné škody, které způsobil na dopravním prostředku nebo v ubytovacím zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle "Cestovní smlouvy"

2./ práva zákazníka:

*obdržet jedno vyhotovení "Cestovní smlouvy"

*zákazník má právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb

*zákazník má právo písemným dodatkem změnit "Cestovní smlouvu" (viz. změny smlouvy)

*zákazník má právo na dodatečné informace, být seznámen se změnou progra- mu, popřípadě rozsahu služeb nebo ceny zájezdu

*zákazník má právo odstoupit od smlouvy a zrušit svoji účast před zahájením realizace zájezdu (viz. stornopodmínky)

*zákazník má právo na reklamaci vad

*zákazník má právo na ochranu údajů, které jsou uváděny v "Cestovní smlouvě" v souladu s příslušným zákonem

Práva a povinnosti cestovní kanceláře

1./ povinnosti cestovní kanceláře:

*uzavře-li CK "Cestovní smlouvu" se zákazníkem, zavazuje se poskytnout zákazní- kovi zájezd a dohodnuté čerpání služeb (viz. vymezení zájezdu a služeb)

*v případě změny ceny zájezdu je CK povinna oznámit tuto skutečnost zákazníko- vi písemně v daném termínu (viz. cena zájezdu) *pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2./ práva cestovní kanceláře:

*CK má právo požadovat zaplacení zálohy na zájezd (viz. platební podmínky) *bez úplného zaplacení dohodnuté ceny v určeném termínu (viz. platební podmín- ky) je CK oprávněna zrušit účast zákazníka na zájezdu s tím, že náklady s tím spojené hradí zákazník. Po vyúčtování stornopoplatků bude zůstatek vrácen zákazníkovi

*zvýšit cenu zájezdu má CK právo pouze ve vymezených případech (viz. cena zájezdu)

*CK má právo v případě změny "Cestovní smlouvy" zákazníkem (viz. změny smlouvy) účtovat zákazníkovi vzniklé náklady

Stornopodmínky

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit písemně od "Cestovní smlouvy". Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno CK.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující

Stornopoplatky:

Více než 60 dní..................................1.000,- Kč/osoba

60 až 40 dní.......................................30% z ceny zájezdu

39 až 9 dní........................................80% z ceny zájezdu

8 a méně kalendářních dní vč. dne odjezdu 100% ceny zájezdu

V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu nevyčerpaných služeb.

V případě změny jména zákazníka (viz. práva zákazníka) uhradí zákazník CK poplatek ve výši 200,- Kč.

Změny dohodnutých služeb, zrušení zájezdu

*pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny), nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu

*zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy při zrušení zájezdu CK, při změně termínu konání zájezdu o více než 14 dní nebo při jiné závažné změně. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních a jiných důvodů

*pokud zákazník neodstoupí od smlouvy do 5-ti dnů od oznámení změny, má se za to, že se změnou souhlasí

*CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu zákazníků, o zrušení zájezdu je CK povinna zákazníka ihned informovat

Pojištění

CK Kompas Tour má uzavřeno povinné smluvní pojištění u Generali Pojišťovny a.s., Bělehradská 132, Praha , na základě kterého vzniká zákazníkovi nárok na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku

1. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu

2. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu či cenu zájezdu v případě, že se z výše uvedených důvodů zájezd neuskuteční a nebo část ceny pokud se zájezd uskutečnil jen z části

Výše a způsob plnění pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, která je v CK k dispozici a se kterou může být zákazník pracovníky CK seznámen. O uzavření tohoto pojištění vystaví CK zákazníkovi potvrzení, které je součástí "Cestovní smlouvy".

REKLAMACE

• CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně, včas a v souladu s uzavřenou CS a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu může uplatnit právo na reklamaci. V průběhu zájezdu reklamuje klient nedostatky služeb u průvodce zájezdu. Pokud nelze sjednat nápravu ihned, sepíše průvodce se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace doložený foto dokumentací a případný požadavek na její vyřízení.

• Po ukončení zájezdu zákazník může uplatnit reklamaci u odpovědné osoby v kanceláři CK. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 3 měsíců od skončení zájezdu. CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

• Cestovní kancelář neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

• Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře Kompas tour Jihlava nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynalože- ní veškerého úsilí, které lze požadovat.

• Jako předmět reklamace nelze uznat změnu objektu ubytování k němuž došlo ve výjimečné situaci za předpokladu dodržení místa a standardu ubytování, které si klient objednal.

• Viz. Reklamační řád, který je k nahlédnutí v CK

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mé osobní údaje (uvedené v této cestovní smlouvě) zpracováva- la cestovní kancelář Kompas Tour v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Tento souhlas se také vztahuje na další nabyvatele či zpracovatele těchto dat (především za účelem zprostředkování zájezdu, dopravy, ubytování a pojištění cestujících).

Prohlašuji, že jsem zmocněn a tímto sděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odstavce 2 zákona č. 101/2000 rovněž i jménem všech osob uvedených v této cestovní smlouvě.